TGC赠送功能开放公告

时间:2017-12-20亲爱的基本玩家:


为了方便用户之间TGC转账,公司决定于2017年12月20日开启TGC赠送功能

感谢您对基本世界的大力支持!

 

                                                                                                              《基本世界》运营团队

                                                                                                                 2017年12月20日